Багш

– ЕБС

Багшийн ном


Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-12 дугаар ангийн сонгон судлах хичээлүүдийн 13 төрлийн багшийн номыг багшийн системд байршуулсан.

Судлагдахуун Номны нэр Түвшин Хэлбэр
1 Орос хэл Багшийн ном Орос хэл X-XII X-XII Сонгон
2 Газар зүй Багшийн ном Газар зүй X-XII X-XII Сонгон
3 Мэдээллийн технологи Багшийн ном Мэдээллийн технологи X-XII X-XII Сонгон
4 Түүх Багшийн ном Түүх X-XII X-XII Сонгон
5 Нийгэм судлал Багшийн ном Нийгэм судлал X-XII X-XII Сонгон
6 Физик Багшийн ном Физик X-XII X-XII Сонгон
7 Математик Багшийн ном Математик X-XII X-XII Сонгон
8 Хими Багшийн ном Хими X-XII X-XII Сонгон
9 Дизайн технологи Багшийн ном Дизайн технологи X-XII X-XII Сонгон
10 Уран зохиол Багшийн ном Уран зохиол X-XII X-XII Сонгон
11 Англи хэл Багшийн ном Англи хэл X-XII X-XII Сонгон
12 Биологи Багшийн ном Биологи X-XII X-XII Сонгон
13 Монгол бичиг Багшийн ном Монгол бичиг X-XII X-XII Сонгон

Байршуулсан номыг татан авч хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа ашиглахыг зөвлөж байна.

Тухайн номыг татан авахдаа дараах дарааллыг баримтлана.

1. Багш өөрийн эрхээр системд нэвтрэн орно.

2. Дэлгэцийн зүүн гар талд байрлах жасгаалтаас Гарын авлага, материал гэсэн үйл ажиллагаа идэвхижүүлэн сонгоход 2 төрлийн сонголт гарч ирэх бөгөөд түүний Багшийн ном гэсэн сонголтыг сонгоно.

3. Багшийн ном хэсэгт дарахад дараах цонх нээгдэж харагдах бөгөөд жагсаалтаас татан авах номны өмнө байрлах татах гэдэг товч дарж татан авна.