Багш

– ЕБС

Багшийн ном


Ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-12 дугаар ангийн сонгон судлах хичээлүүдийн 13 төрлийн багшийн номыг багшийн системд байршуулсан.

Судлагдахуун Номны нэр Түвшин Хэлбэр
1 Орос хэл Багшийн ном Орос хэл X-XII X-XII Сонгон
2 Газар зүй Багшийн ном Газар зүй X-XII