Багш

– НТБ

Боловсролын удирдлагын системд мэдээллийг бүртгэх


БУС-д мэдээллийг бүртгэхдээ дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

 • БУС руу нэвтэрч орно
 • Сургалтын орчин, сургалтын бүтэц, багш... гэх мэт сургалтын үйл ажиллагааны  үйл ажиллагаа руу орно. Тус бүр дэх мэдээллийг оруулна.
 • Сургалтын бүтэц
 • Сургалтын орчин
 • Багш
 • Хичээл
 • Сургалтын хөтөлбөр
 • Анги, бүлэг
 • Суралцагч
 • ...
 • Насан туршийн боловсрол