Багш

– НТБ

Боловсролын удирдлагын системд мэдээллийг бүртгэх


БУС-д мэдээллийг бүртгэхдээ дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

 • БУС руу нэвтэрч орно
 • Сургалтын орчин, сургалтын бүтэц, багш... гэх мэт сургалтын үйл ажиллагааны  үйл ажиллагаа руу орно. Тус бүр дэх мэдээллийг оруулна.
 • Сургалтын бүтэц
 • Сургалтын орчин
 • Багш
 • Хичээл
 • Сургалтын хөтөлбөр
 • Анги, бүлэг
 • Суралцагч
 • ...
 • Насан туршийн боловсрол

БУС-д Тусгай зөвшөөрлийг үндэслэн сургалтын хөтөлбөр үүсгэсэн байдал.

Насан туршийн боловсролын бичиг үсэг болон амьдрах ухааны 6 чиглэлийн (чиглэл бүрээр) сургалтын бүртгэлийг хөтлөхөд энэ хэсэгт хөтөлбөр нь бүртгэгдсэн байх шаардлагатай.

Зураг: БСМС-ийн БУС-д сургалтын хөтөлбөрийн бүртгэл

БУС-д Сургалтын хөтөлбөрт анги бүлэг  үүсгэсэн байдал

Дүйцсэний хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг бол тухайн хөтөлбөрт анги, бүлгийг үүсгэж өгнө.

НТ-ын бичиг үсгийн болон амьдрах ухааны 6 чиглэлийн сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол Насан туршийн боловсрол үйл ажиллагаанд тухайн сургалтыг бүртгэх боломжтой болно.

Зураг: БСМС-ийн БУС-д анги, бүлгийн бүртгэл

БУС-д анги бүлэгт суралцагчийг бүртгэсэн  байдал

Дүйцсэний хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг ЕБС, НТБТ бол тухайн хөтөлбөрт анги, бүлгийг үүсгэж, анги бүлэгт суралцагчийг бүртгэж баталгаажуулснаар суралцагч уг хөтөлбөрт суралцдаг гэж тоологдоно.

Зураг: БСМС-ийн БУС-д суралцагчийн бүртгэл