Багш

– НТБ

Хүний нөөцийн удирдлагын системд мэдээллийг бүртгэх


БСМС-д НТБ-ын сургалтын үйл ажиллагааг бүртгэхдээ сургалтын байгууллага нь хүний нөөц болон боловсролын удирдлагын дэд системд үндсэн бүртгэлийг оруулж өгснөөр асуулгын болон статистикийн удирдлагын системээр статистик мэдээллийг гаргах боломжтой болно.

Дараах мэдээллийг бүртгэнэ.

  1. ХНУС-ийн байгууллага, дотоод бүтэц, орон тоо, багш, ажилчдын ажил эрхлэлтийн мэдээллийг оруулж баталгаажуулна.
  2. БУС-д  сургалтын бүтэц, сургалтын орчин, багш.. гэх мэт сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг оруулна.
  3. БУС-ийн Насан туршийн боловсрол модуль руу орж сургалтыг бүртгэнэ. Сургалтад суралцагчийг бүртгэнэ. Төгсөлтийн баталгаажуулалтыг хийнэ

Санамж: Тусгай зөвшөөрөл дээр бичиг үсгийн сургалт болон амьдрах ухааны 6 чиглэлийн сургалт (сургалт тус бүрээр тусгай зөвшөөрөлд бичигдсэн байна.) бүртгэлтэй бол сургалтыг бүртгэх боломжтой байна.

    1. Хүний нөөцийн удирдлагын системд мэдээллийг бүртгэх

Системд мэдээллийг бүртгэхдээ дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.&l