Багш

– НТБ

Хүний нөөцийн удирдлагын системд мэдээллийг бүртгэх


БСМС-д НТБ-ын сургалтын үйл ажиллагааг бүртгэхдээ сургалтын байгууллага нь хүний нөөц болон боловсролын удирдлагын дэд системд үндсэн бүртгэлийг оруулж өгснөөр асуулгын болон статистикийн удирдлагын системээр статистик мэдээллийг гаргах боломжтой болно.

Дараах мэдээллийг бүртгэнэ.

 1. ХНУС-ийн байгууллага, дотоод бүтэц, орон тоо, багш, ажилчдын ажил эрхлэлтийн мэдээллийг оруулж баталгаажуулна.
 2. БУС-д  сургалтын бүтэц, сургалтын орчин, багш.. гэх мэт сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг оруулна.
 3. БУС-ийн Насан туршийн боловсрол модуль руу орж сургалтыг бүртгэнэ. Сургалтад суралцагчийг бүртгэнэ. Төгсөлтийн баталгаажуулалтыг хийнэ

Санамж: Тусгай зөвшөөрөл дээр бичиг үсгийн сургалт болон амьдрах ухааны 6 чиглэлийн сургалт (сургалт тус бүрээр тусгай зөвшөөрөлд бичигдсэн байна.) бүртгэлтэй бол сургалтыг бүртгэх боломжтой байна.

  1. Хүний нөөцийн удирдлагын системд мэдээллийг бүртгэх

Системд мэдээллийг бүртгэхдээ дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

 • ХНУС руу нэвтэрч орно
 • Байгууллагын бүтэц, Ажлын байр, Ажилтны жагсаалт үйл ажиллагаа руу орно. Тус бүр дэх мэдээллийг оруулна.
 • Байгууллагын бүтэц
 • Салбар нэгж
 • Дотоод бүтэц
 • Бүтэц
 • Ажлын байр
 • Ажлын байр, орон тоо
 • Ажилтны жагсаалт
   • Үндсэн мэдээлэл, холбоо барих
   • Ажил эрхлэлт
   • Цалин
   • Боловсрол
   • Мэргэшлийн бэлтгэл
   • Ур чадвар
   • Ажлын түүх
   • Шагнал, шийтгэл
   • Баримт бичиг
   • Амьдрах нөхцөл
   • Эрүүл мэнд

Мэдээллийг оруулна.

Байгууллагыг бүртгэл: (ХНУС-д байгууллагын мэдээллийг үүсгэсэн байдал)

Салбар нэгж дээр байгууллагын нэр үүсгэгдсэн байх бөгөөд байгууллагын нэр дээр дарж орж үндсэн, холбоо барих, хаягийн мэдээллийг оруулах боломжтой.

Зураг: БСМС-ийн ХНУС-д байгууллага бүртгэсэн бүртгэлийн хэсэг

Байгууллагын бүтэц үйл ажиллагааны дотоод бүтэц хэсэгт хүний нөөцийн байгууллагын дотоод бүтэц болох газар, хэлтэс, албыг үүсгэж мэдээллийг оруулах боломжтой.

Зураг: БСМС-ийн ХНУС-д байгууллага бүртгэсэн бүртгэлийн хэсэг

Ажлын байр үйл ажиллагаанд  ажлын байр, орон тооны бүртгэл мэдээллийг оруулах боломжтой.

Зураг: БСМС-ийн ХНУС-д байгууллагын ажлын байр, орон тоог бүртгэсэн хэсэг

Ажилтны жагсаалт үйл ажиллагаанд  ажилтны ажил эрхлэлтийн мэдээллийг оруулж баталгаажуулах мөн ажилтны хувийн болон боловсрол, ажлын түүх, шагнал шийтгэл, цалин, мэргэшлийн бэлтгэл, ур чадвар,  баримт бичиг, амьдрах нөхцөл, эрүүл мэндийн мэдээллийг оруулах боломжтой.

Зураг: БСМС-ийн ХНУС-д ажилтны бүртгэл