Багш

– ЕБС

Багш хичээлийн дүн бүртгэх 1-2-р анги


1-2-р ангийн суралцагчийн хичээлийн жилийн дүн бүртгэх үйл ажиллагаа

1-2 -р ангийн анги удирдсан багш дэвшилтийн бүртгэлийн “Хичээлийн дүн” хэсэгт тухайн хичээлийн жилийн эцсийн дүнг нэмж, хадгалах үйлдэл хийснээр шууд  “Батлагдсан” төлөвтэйгээр хадгалагдана.

Заавал хичээлийн бүх дүнг нэмж баталгаажуулна.

Хичээлийн дүн батлагдсан бол анги дүүргэлт, дэвшилтийн бүртгэл хийх боломжтой .

Анхааруулах нь:

2-р ангийн суралцагчийн өмнөх жилийн буюу 1-р ангийн заавал хичээлийн жилийн эцсийн дүнг заавал бүртгэл хийж батлагдсан төлөвтэй хадгална.

Батлагдсан дүнг цуцлах боломжгүй.

Дүн бүртгэх дарааллыг зургаар үзүүлэв.