Багш

– ЕБС

Шалгалтын нэгтгэл харах


Шалгалтын нэгтгэлийг харахдаа дараах дарааллыг баримтална.

Төгсөлт модулийн шалгалтын нэгтгэл хэсэгт ороход харах / шинэчлэх товч дээр дарснаар тухайн хариуцаж буй ангийн суралцагчдын заавал болон сонгон судлах хичээлээр авсан төгсөх шалгалтын үнэлгээ харагдана.

Оруулсан үнэлгээ нь төлөвөөсөө шалтгаалан өнгөөр ялгагдаж харагдана.

Төлөвийн мэдээллийг доорх утгаар ойлгоно.