Багш

– ЕБС

Анги удирдсан багшийн бүртгэл


  1. Цахим журнал ашиглаж сургуулийн багш жилийн эцсийн үнэлгээг хэрхэн бүртгэх

Цахим журнал хөтөлдөг бол

Батлагдсан ээлжит хичээл тус бүрийн хичээл заадаг багш нь багшийн журналын Үнэлгээ-2 ийн 2-р хагас жилийн дүн дээр бүртгэж сургалтын менежерт илгээж баталгаажуулна. Ингэснээс тухайн хичээлийн дүнг татаж авч анги удирдсан багш  дэвшилт төгсөлтийн бүртгэл хийх боломжтой болно.

Цуцлагдсан бол тухайн ээлжит хичээлийн багш дахин хадгалж илгээх үйлдэл хийж баталгаажуулна.

 

Үнэлгээ-2 ийн 2-р хагас жилд бүртгэж жилийн эцсийн дүн болно.

 

  1. Анги удирдсан багш жилийн эцсийн үнэлгээг хэрхэн бүртгэх

 

Цахим журнал хөтөлдөг бол

 

Ээлжит хичээл тус бүрийн үнэлгээ-2 буюу 2-р хагас жил/ Жилийн эцэс/ батлагдсан бол АУБ 
Төгсөлт, Дэвшилт-ийн Хичээлийн дүн цонхоор орж Дүн нэмэх товч дарж х