Арга зүйч

– СӨБ

5.1 Багш нэмэх


5.2 Багшийн мэдээлэл засварлах


5.3 Багшаас хасах


5.4 Хариуцсан анги бүлгийн мэдээлэл


5.5 Хариуцсан анги танхимийн мэдээлэл