Багш

– ЕБС

10.1. Эцэг эхийн системд бүртгүүлэх


10.2. Эцэг эхийн системд нэвтрэх


10.3. Эцэг/эхийн эрхтэй сурагчийг холбох хүсэлт илгээх


10.4. Эцэг/эхийн эрхтэй сурагч холбох хүсэлт шийдвэрлэх