Багш

– ЕБС

10.1. Эцэг эхийн системд бүртгүүлэх


10.2. Эцэг эхийн системд нэвтрэх


10.3. Эцэг эх сурагчийн мэдээллийг холбох хүсэлт илгээх


10.4. Эцэг эхийн хүүхэд холбох хүсэлтийг шийдвэрлэх


10.5 Суралцагчдад QR код хэвлэх