Менежер

– ЕБС

13.1 Төгсөлт бүртгэж, баталгаажуулах үйл ажиллагаа


13.2 Суралцагчийн төгсөлтийн бүртгэлд бүртгэх, бүртгэлээс хасах


13.3 Төгсөлт баталгаажуулах хүсэлт илгээх


13.4 Боловсролын баримт бичиг хэвлэх зөвлөмж