Багш

– ЕБС

1. Хянах самбар


Хянах самбар нь 5 үндсэн чиглэлийн дагуу гүйцэтгэлийг харуулах хэсгийг хэлнэ. Үүнд:

  1. Хичээлийн дүн - Заавал судлах хичээлийн хувьд харуулна.
  2. Судлагдахууны дүн – Заавар судлах судлагдахууны хувьд харуулна.
  3. Шалгалтын дүн – Шалгалтын дүн баталгаажуулалтын хувьд харуулна.
  4. Төгсөлтийн бүртгэл - Төгсөлт баталгаажуулсан суралцагчдын хувьд харуулна.
  5. Баримт бичиг олголт – Баримт бичиг хуваарилагдсан суралцагчдын хувьд харуулна.

Хянах самбар харахдаа дараах дарааллыг баримтална.

Анги удирдсан багш төгсөлт модуль сонгоно.

Хянах самбар