Багш

– ЕБС

4. Дэвшилтийн хяналт


Дэвшилтийн хяналт

Дэвшилтийн бүртгэлийн 'Дэвшилтийн хяналт'- нь зөвхөн дэвшилт хийж буй

Бага боловсрол - 1,2,3,4-р ангид

Суурь боловсрол - 6,7,8-р ангид

Бүрэн дунд боловсрол - 10,11-р ангиудад дэвшилтийн хяналтыг заавал бүртгэнэ.

Уг "Дэвшилтийн хяналт" - нь өмнөх анги болон одоо суралцаж түвшний заавал хичээлийн дүн, шалгалтын дүн бүрэн оруулсан эсэхийг шалгаж бүртгэнэ. Уг бүртгэлийг анги удирдсан багш бүртгэнэ. Баталгаажилт шаардахгүй. Бүртгэлийг дараах дарааллаар бүртгэнэ үү.

Амжилттай дүүргэсэн бол "Дэвшилтийн бүртгэл" хийх боломжтой.