Багш

– ЕБС

1.Хянах самбар


Хянах самбар нь 4 үндсэн чиглэлийн дагуу гүйцэтгэлийг харуулах хэсгийг хэлнэ. Үүнд:

  1. Хичээлийн дүн - Заавал судлах хичээлийн хувьд харуулна.
  2. Дэвших шалгалт - Шалгалтад бүртгүүлсэн суралцагчдын дүнгийн баталгаажилтын хувьд харуулна.
  3. Дүнгийн нэгтгэл -  Дүнгийн нэгтгэл амжилттай хийгдсэн суралцагчдын хувьд харуулна.
  4. Дэвшилтийн бүртгэл - Дэвшилт баталгаажуулсан суралцагчдын хувьд харуулна.

Хянах самбар харахдаа дараах дарааллыг баримтална.

Анги удирдсан багш дэвшилт модуль сонгоно.

Хянах самбар гэсэн хэсгийн Харах / Шинэчлэх товч дээр дарж харна.

 

4 үндсэн үзүүлэлтийн гүйцэтгэлийн хувь 100% хүрээгүй байх тохиолдолд тухайн хэсгийн бүртгэлд орж мэдээллийг гүйцэд оруулснаар 100% болно.