Багш

– СӨБ

06. Ирц бүртгэх


Тушаал - https://drive.google.com/file/d/1V5IB5ZxrDQf8XE4WJGHXILZxTP_wW4W_/view

Өдрийн ирц бүртгэхдээ дараах дарааллыг баримтална.

Бүртгэхдээ дараах дарааллыг баримтална.

  1. Багшийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
  2. Ирц үйл ажиллагааг сонгоно.
  3. Өдрийн ирц үйл ажиллагааны хэсэгт анги, сар, өдрийн сонголт хийнэ.
  4. Тухайн хичээл орсон өдөрт дарж суралцагчдын бүртгэлийг хөтөлж хадгалах үйлдэл хийнэ.

Өдрийн ирц бүртгэх алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

СӨБ-ийн суралцагчийн ирц:

1. СӨБ-ийн суралцагчийн ирцийн мэдээллийг системд веб болон мобайл хувилбар ашиглан бүртгэх боломжтой.

                                               Веб хувилбар                                                                           Мобайл хувилбар

2. Ирцийн нэгтгэлийг өдрөөр болон суралцагчаар харах, хэвлэх боломжтой байна.

СӨБ-ийн суралцагчийн ирц бүртгэх:

Ирц -> Сар -> Бүлэг ->Огноо дарааллаар сонгож суралцагчдын тасалсан, өвчтэй, чөлөөтэй, хоцорсон минут, ирснийг хадгална. Анхны утга нь бүгд ирсэн төлөвтэй байх ба зөвхөн тухайн суралцагчийн шалтгааныг (тасалсан, өвчтэй, чөлөөтэй, хоцорсон минут) оруулаад хадгална.

Мобайл апликейшн: