БСУГ

– ЕБС

Хэрэглэгчийн эрх удирдах


ЕБС, СӨБ-ын сургалтын менежер, арга зүйчийн хэрэглэгчийн эрх удирдах

Хэрэглэгчийн эрх (сургалтын менежер) удирдах үйлдлийг дараах дарааллын дагуу хийнэ.

Боловсролын удирдлага цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах хэрэглэгчийн нэрийн арын доош харсан сум дээр дарж (хэрэглэгчийн цэс) Хэрэглэгчийн эрх үйлдлийг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ.

Нууц үгийг нь сэргээх гэж байгаа хэрэглэгчийн нэвтрэх нэр дээр дарахад дараах цонх дуудагдана.

Нууц үг сэргээх товчийг дарснаар сонгосон хэрэглэгчийн хэрэглэгчийн нууц үг амжилттай сэргээгдэж, нууц үгийг хариуцсан сургалтын менежерт  (хэрэглэгчийн нэр, нууц үг) өгнө.