БСУГ

– ЕБС

БДБ 13 тайлангийн зөвлөмж


Боловсролын газар, Боловсролын газар хэлтсийн ажилчдыг системд дараах ажлын ангилалаар ажлын байр, орон тоог үүсгэж ажил эрхлэлтийг баталгаажуулснаар БДБ13 тайланд бодогдож гарна.

ЕБС 

1. ЕБС - Ажилтны ажлын ангилал, код

2. ЕБС - Багшийн ажлын ангилал, код

3. СӨБ - Багш, ажилтны ажлын ангилал, код