Арга зүйч

– СӨБ

7.2. Сургалт арга зүйн нэгжийн бүртгэл


 

Сургалт арга зүйн нэгж засах үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

1.БУ системийн Сургалтын бүтэц үйл ажиллагааг сонгоно.
2.Сургалт арга зүйн нэгжийн жагсаалтаас засах нэгжийг сонгоно.
3.Үйлдэл цэснээс засах үйлдлийг дарна.
4.Мэдээлэл засах цонхны мэдээллийг засч, хадгална.