Мэргэжилтэн (Яам)

– Дээд боловсрол

22.1. Тайлан бодох, татах


Тайлан бодох, татах үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ. Үүнд:

  1. Тайлан ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Тайлангын дэд хэсгээс бодох, татах тайлангаа сонгоно.
  3. Тайлангын шүүлт хэсэгт байрлах тайлан бодох, шинэчлэх товч дарна.
  4. Систем тайлангын мэдээллийг шинэчлэсний дараа тайлан татах товч дарж тайланг татна.

Тайлан бодох, татах үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Тайлан ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Тайлангын дэд хэсгээс бодох, татах тайлангаа сонгоно.

  1. Тайлангын шүүлт хэсэгт байрлах тайлан бодох, шинэчлэх товч дарна.

  1. Систем тайлангын мэдээллийг шинэчлэсний дараа тайлан татах товч дарж тайланг татна.