Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Системийн модуль


           Дээд Боловсролын Удирдлагын Мэдээллийн Систем нь дээд боловсролын сургалтын байгууллага, харъяа байгууллагад зориулсан, тэдгээрийн үйл ажиллагааг хялбаршуулсан модулиудаас бүрдэнэ.

     
Сургалтын байгууллага Сургалтын байгууллагыг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, мэдээлэл өөрчлөх, татан буулгах, ... зэрэг үйлдлийг удирдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг сургалтын байгууллага хэсгээс харна уу.
Сургалтын агуулга Хичээл, дадлага ажил, төгсөлтийн ажил, шалгалт зэрэг сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан агуулгыг бүртгэж, удирдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг сургалтын агуулга хэсгээс харна уу.
Сургалтын хөтөлбөр Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний бүтцийг зохион байгуулна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө хэсгээс харна уу.
Суралцагч Суралцагч шинээр бүртгэх, суралцагчийн профайль, суралцагчийн хөдөлгөөн удирдах, сургуулиас хасах зэрэг суралцагчтай холбоотой мэдээлэл, хөдөлгөөнийг удирдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг суралцагч хэсгээс харна уу.
Багш Багш шинээр бүртгэх, багшийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүртгэх, багшийг бүртгэлээс хасах, ... зэрэг багштай холбоотой үйл ажиллагааг удирдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг багш хэсгээс харна уу.
Дүн үнэлгээ Суралцагчийн хичээлийн дүн, шалгалтын дүн болон дадлага ажлын дүнгийн мэдээллийг удирдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дүн үнэлгээ хэсгээс харна уу.
Боловсролын баримт бичиг Суралцагчийн төгсөлт, баримт бичиг олголтын мэдээллийг удирдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг боловсролын баримт бичиг хэсгээс харна уу.
Сургалтын орчин Хичээлийн байр, дадлагын байр, анги, танхим, лаборатори, ... зэрэг сургалтын орчны мэдээлэл удирдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг сургалтын орчин хэсгээс харна уу.
Тусгай зөвшөөрөл Сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл, тусгай зөвшөөрлөөр олгосон мэргэжлийн чиглэл индексийг бүртгэх, өөрчлөх, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үйлдлийг удирдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгай зөвшөөрөл хэсгээс харна уу.
Ажилтан Сургалтын байгууллагын хүний нөөцийн мэдээллийг удирдана. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Ажилтан хэсгээс харна уу.