БСУГ

– ЕБС

БШУЯ-ны мэргэжилтний үйл ажиллагаа


БШУЯ-ны мэргэжилтний хоол үйлдвэрлэлийн систем нь дараах 2 цэснээс бүрдэнэ

1. Хоол үйлдвэрлэл /БСУГ-н харъяа сургууль,цэцэрлэгийн үдийн хоолонд хамрагдах суралцагчдын тоо, хамрагдсан суралцагчдын тоо, хамрагдалтын хувь, үнэлгээний дундажийг харна/

2. Хоолны тайлан /Сургууль, дүүргээр хугацаагаар шүүж өдрүүдийн хоолны хяналтын хуудсыг харна/

  Хоол үйлдвэрлэлийн модуль эь дараах байдлаар харагдана.

 1. Хоол үйлдвэрлэл /БСУГ-н харъяа сургууль, цэцэрлэгийн үдийн хоолонд хамрагдах суралцагчдын тоо, хамрагдсан суралцагчдын тоо, хамрагдалтын хувь, үнэлгээний дундажийг харна/

Сан, Өмчийн хэлбэр, сар, цэсний төрөл, хамрагдалтын хувь, үнэлгээний дундаж цэснүүдээс сонгож шүүж үдийн хоолонд хамрагдах , хамрагдсан суралцагчдыг харах боломжтой.

2. Хоолны тайлан /Сургууль, дүүргээр хугацаагаар шүүж өдрүүдийн хоолны хяналтын хуудсыг харна/

* Хугацаа /Хяналтын хуудсыг 7 хоногоор тохируулах/

* Тайлан харах

* Тайлан татах үйлдлүүдийг хийнэ.