БСУГ

– ЕБС

Төслийн санал


ТӨСЛИЙН САНАЛ гарын авлага.

 • Энэхүү модуль нь ЕБС-ийн бага сургууль, цогцолбор сургуулиуд Төслийн санал илгээх боломжтой тул бусад сургуулиудад тухайн модуль харагдахгүй.

СХТ-д төслийн санал илгээх, үнэлэх процессыг дараах зурагт үзүүллээ.

Төслийн саналын мэдээллийг оруулахдаа дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

 1. Төслийн санал боловсруулан илгээхийн тулд СТАТИСТИКИЙН УДИРДЛАГА цэсний ТӨСЛИЙН САНАЛ гэсэн модульруу орно.

 2. Гарч ирсэн цонхноос ӨӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ хэсгийг сонгон үнэлгээ оруулах товч дээр дарна.

3. Асуулгын дагуу асуумжийг үнэн зөв бөглөн хадгалах  товчийг дарна.

4. Өөрийн үнэлгээ амжилттай хадгалагдсанаар дараах утга, үнэлгээ харагдана.

5. ТӨСЛИЙН ЖАГСААЛТ хэсгийг сонгон төслийн санал нэмэх товч дээр дарна.

6. Төслийн нэр хэсэгт тухайн төслийнхөө нэрийг бичиж хадгалах  товч дарна.

7. Ингэснээр таны төслийн нэр үүснэ.

8. ЗАГВАР ТАТАХ товч дээр дарж маягт загварыг татан авч өөрийн сургуульд хэрэгжүүлэх төслөө Microsoft word файл дээр шивнэ.

9. Бэлдсэн төслийн саналаа хэвлэн гаргаж тамга тэмдэг болон гарын үсгээр баталгаажуулж сканердана.

10. Төслийн саналын маягт нь 2 нүүр байгаа бөгөөд скан хийж оруулахад 2 тусдаа зураг болон үүсэх тул хэрхэн нэгтгэн 1 файлд багтаан PDF (системд зөвхөн PDF өргөтгөлтэй файл оруулна) өргөтгөлтэй болгохыг дараах зургаас харна уу.

 • Тухайн  2 зургийг хамтад нь select хийж mouse2 товчоо дарж print гэсэн хэсгийг сонгоно.

 • Save товчийг дарснаар JPEG эсвэл PNG өргөтгөлтэй байсан 2 зураг 1 PDF файлд үүснэ.

11. Баталгаажуулсан PDF өргөтгөлтэй төслийн саналын файлаа системд оруулахын тулд Төслийн саналын түүх хэсгийн Төслийн сайжруулалт товч дээр дарж оруулна.

12. Төслийн санал хавсаргах хэсэгт PDF өргөтгөлтэй файлаа сонгон хадгалах товчийг дарснаар таны төсөл шууд илгээгдэнэ. (шууд илгээгдэнэ)

 • Анхаарах зүйл: зөвхөн нэг л удаа зөв файлыг сонгож оруулна уу. Засварлах буюу дахин оруулах боломжгүйг анхаарна уу.

13. Илгээсэн төсөл нь хянагдаж байгаа төлөвтэй харагдана.

Анхаарах зүйлс:

 • Санал илгээсний дараа “хянагдаж байгаа” гэсэн төлөвтэй байх тул БШУЯ-ны мэргэжилтэн
  таны илгээсэн төслийг үнэлнэ.
 • БШУЯ-ны мэргэжилтэн үнэлсний дараа төслийн төлөв Сайжруулах санал ирвэл ажлын 5 хоногт багтаж дахин илгээнэ.
 • БШУЯ-ны мэргэжилтэн үнэлсний дараа төслийн төлөв Дэмжигдсэн төлөвтэй бол төслийг хүлээн авсан гэж ойлгоно.
 • 2021-05-03-ийг хүртэл төслийн санал хүлээж авахыг анхаарна уу.