Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Ерөнхий.


Ерөнхий мэдээлэл

Байгууллагын санхүү модуль нь Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын орлого, зардалын мэдээ, байгууллагын нийт орлого, байгууллагын нийт зарлага, Байгууллагын хөрөнгө, зэрэгтэй холбоотой мэдээллийг бүртгэх, процессыг удирдах, мэдээлийн сан, түүхчилсэн мэдээллийг бий болгох, тэдгээрт анализ хийх, шийдвэр гаргалтад ашиглах, гүйцэтгэлийг хянах зорилготой юм.