Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(А-ДБ-5) Суралцагч, насны ангиллаар


ДБ-1: Дээд боловсролын статистик тайлан

БҮЛЭГ 4: СУРАЛЦАГЧ

ДЭД БҮЛЭГ-4.4: Нас

Тайлангийн нэр 1: ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧДЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, насны ангиллаар

Товч нэр: Хөгжлийн бэрхшээлээр

Код: А-ДБ-5

Үндэслэл: Үндэсний статистикийн хорооны даргын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлах тухай” 2020 оны 03 сарын 24-ны өдөр А/31 тоот тушаал

Зорилго: Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдээллийг насны ангилал бүрээр нийт суралцагч, хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл, хүйсээр ялган харах

Тайлант хугацаа: Жил бүрийн 11 сарын 01-ны дотор

Хамрах хүрээ: Дээд боловсролын сургалтын байгууллага(ДБСБ) нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем(ДБУМС)-ийн “Суралцагч” модульд суралцагчийн мэдээллийг оруулан тайлан бодуулж баталгаажуулсны дараа Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага(БАЭТЗТБ) тайлан баталгаажуулан Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлнэ.

Суралцагч, насаар

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдээллийг насны ангилал бүрээр нийт суралцагч, хөгжлийн бэрхшээлийн төрөл, хүйсээр ялган харуулна.

Үүнд:

  • (А-ДБ-5) Суралцагч, насны ангиллаар

(А-ДБ-5) Суралцагч, насны ангиллаар

ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ ТОВЧ НЭР ТАЙЛАНГИЙН КОД ТАЙЛАНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭР МАЯГТЫН ТӨРӨЛ EXCEL PDF ТАЙЛАНГИЙН ЗААВАР ТАТАХ
2019-2020 оны хичээлийн жил Аймаг, нийслэл, өмчийн хэлбэр, ангиллаар А-ДБ-5 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, аймаг, нийслэл, дүүргээр Албан ёсны маягт link link татах