Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(З-ДБ-7) Суралцагч, байгууллагаар


ДБ-1: Дээд боловсролын статистик тайлан

БҮЛЭГ 4: СУРАЛЦАГЧ

ДЭД БҮЛЭГ-4.1: Сургууль

Тайлангийн нэр 1: ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧДЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ

Товч нэр: Сургуулиар

Код: З-ДБ-7

Үндэслэл: Үндэсний статистикийн хорооны даргын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх тухай” 2020 оны 03 сарын 24-ны өдөр А/30 тоот тушаал, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлах тухай” 2020 оны 05 сарын 27-ны өдөр А/223 тоот тушаал

Зорилго: Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдээллийг сургалтын байгууллага бүрээр боловсролын түвшин, хүйсээр харах

Тайлант хугацаа: Жил бүрийн 10 сарын 15-ны дотор

Хамрах хүрээ: Дээд боловсролын сургалтын байгууллага(ДБСБ) нь суралцагчийн мэдээллийг ДБУМС-ын “Суралцагч” модульд бүртгэж тайлан бодуулж баталгаажуулан Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (БАЭТЗТБ)-д ирүүлнэ.

Суралцагч, сургуулиар

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын суралцагчийн мэдээллийг сургалтын байгууллага бүрээр боловсролын түвшин, хүйсээр харуулна. Үүнд: * (З-ДБ-7) Суралцагч, байгууллагаар

(З-ДБ-7) Суралцагч, байгууллагаар

ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ ТОВЧ НЭР ТАЙЛАНГИЙН КОД ТАЙЛАНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭР
2019-2020 оны хичээлийн жил Аймаг, нийслэл, өмчийн хэлбэр, ангиллаар З-ДБ-7 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, аймаг, нийслэл, дүүргээр