Багш

– ЕБС

2. АУБ - Өдрийн ирц хөтлөх


Тушаалhttps://drive.google.com/file/d/1V5IB5ZxrDQf8XE4WJGHXILZxTP_wW4W_/view

Өдрийн ирцийг дараах байдлаар бүртгэнэ.

Вэб болон мобайл апликэйшн ашиглан бүртгэнэ.

Өдрийн ирц бүртгэхдээ дараах дарааллыг баримтална.

  1. Багшийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
  2. Ангийн журнал хэсгээс өдрийн ирц үйл ажиллагааг сонгоно.
  3. Өдрийн ирц үйл ажиллагааны хэсэгт анги, сар, өдрийн сонголт хийнэ.
  4. Тухайн хичээл орсон өдөрт дарж суралцагчдын бүртгэлийг хөтөлж хадгалах үйлдэл хийнэ.

Өдрийн ирц бүртгэх алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

1. Багшийн эрхээр системд нэвтрэн орж Ангийн журнал хэсгээс өдрийн ирц үйл ажиллагааг сонгоно.

2. Өдрийн ирц үйл ажиллагааны хэсэгт анги, сар, өдрийн сонголт хийнэ.

3. Тухайн хичээл орсон өдөрт дарж суралцагчдын бүртгэлийг хөтөлж хадгалах үйлдэл хийнэ.

Жич: Ирцийн бүртгэл хийх үед бүлгийн бүх суралцагчид ирсэн төлөвтэйгээр харагдах бөгөөд зөвхөн өвчтэй, чөлөөтэй, тасалсан суралцагчдыг сонгон тэмдэглэгээ хийж хадгална.

Хадгалах үйлдэл хийхэд дараах цонх харагдана.

Мөн ирцийн бүртгэлийг суралцагчаар хэвлэн авах боломжтой.

Анги удирдсан багш суралцагчийн өдрийн ирцийн бүртгэл хийгдэхэд тухайн суралцагчийн эцэг эх, асран хамгаалагч /жич: parent.edu.mn системийн хэрэглэгч/, сургалтын байгууллагын удирдлага харах, хянах боломжтой.

Сургалтын байгууллагын ирц хөтлөлтийн явцын нэгтгэлд аймаг, дүүрэг, нийслэл, яамны түвшинд нь хяналт тавин ажиллана.