Багш

– ЕБС

1. Шалгалтын дүн


Шалгалтын дүн бүртгэх

Анги удирдсан багшийн хувьд хариуцсан ангийн шалгалтын дүнг жилийн эцсийн буюу төгсөлт, дэвшилтийн "Хичээлийн дүн"-д бүртгэсэн "Дүн татах" , хадгалах, илгээх гэсэн дарааллаар шалгалтын дүнг бодуулж илгээнэ.

"Шалгалт"  хэсэгт ороод хариуцсан анги бүлэг сонгооод  "Шалгуулагч"  "нэмэх"хасах" үйлдэл хийж "Үнэлгээ" хэсэгт шалгалтын дүнг бодуулна. Заавал шалгалтын хувьд шалгуулагчийг буюу анги бүлгийн бүх суралцагчийг нэмж оруулна. Сонгох шалгалтын хувьд сонгосон шалгалтын дагуу шалгуулагчийг нэмж бүртгэнэ.

 

Дүн татах үйлдэл хйихэд шалгалтын дүнг "Боловсролын үнэлгээний төвийн 2020 оны 04-р сарын 01 өдрийн А/26 тушаал"-ын дагуу Аргачлал батлах тухай тушаалаар аргачлалыг бодож байгаа.

Жич: Бүрэн дунд боловсролын 12-р ангийн СОНГОХ ШАЛГАЛТ-ын хувьд Суралцагч бүрээр өгөх шалгалтыг сонгуулж тухайн хичээлийн жилийн эцсийн үнэлгээгээр тооцно гэж байгаа тул Хичээлийн дүн дээр 12-р ангийн СОНГОН СУДЛАХ хичээлийн дүн дээр шалгалтын дүнг бүртгэж баталгаажуулна.

Хэрэв тухайн суралцагч 12-р ангидаа Хими, Биологи, Физик, Газарзүй, Нийгмийн ухаан, Түүх хичээлүүдийн аль нэгийг сонгон судлаагүй бол 11-р ангид заавал судалсан хичээлийн дүнг 12-р ангийн сонгон судлах хичээлийн дүнд нэмж бүртгэж баталгаажуулаад сонгох шалгалтын дүнг бүртгэнэ.

Шалгалтын дүнг ямар хичээлээс татсан байгааг хувь дээр дарахад харах боломжтой. Дараах байдлаар харна.