Арга зүйч

– СӨБ

4.1 Хичээлийн жилийн хаалт, нээлтийн үйл ажиллагаа


4.2 Хичээлийн жилийн хаалт хийх


4.3 Хичээлийн жилийн нээлтийн зөвлөмж