Арга зүйч

– СӨБ

1. Хүний нөөцийн удирдлагын системд ажиллах ерөнхий дараалал


2. Байгууллагын бүтэц үүсгэх, удирдах зааварчилгаа


3. Ажлын байр, орон тоо үүсгэх, удирдах зааварчилгаа


4. Шинэ ажилтан ажилд авах, удирдах зааварчилгаа


5. Ажилтны хувийн мэдээлэл бүртгэх, түүнийг удирдах зааварчилгаа


6. Цалингийн нэгтгэл