Менежер

– ЕБС

1.1. Хэрэглэгчийн интерфэйст тохиргоо хийх


1.2. Мэдээ зурвастай ажиллах


1.3. АУБ -д хэрэглэгчийн эрх хуваарилах


1.4. Өмнө нь хуваарилагдсан эрхийг өөр АУБ-д олгох