Багш

– ЕБС

Хоол үйлдвэрлэлийн системийн тухай


1. Хоол зүйчийн үйл ажиллагаа


2. Тогоочийн үйл ажиллагаа


3. Анги удирдсан багшийн үйл ажиллагаа


4. Эцэг эхийн үйл ажиллагаа