Багш

– ЕБС

1. Суралцагч


2. Өдрийн ирц


3. Сэдвийн сан


4. Ээлжит хичээл


5. Хичээл сонголт


6. Хичээлийн хуваарь


7. Чөлөөний удирдлага


8. Асуулгын систем


9. Хоол үйлдвэрлэлийн систем