Багш

– ЕБС

1. Багшийн журнал


2. Ангийн журнал


3. Суралцагч


4. Өдрийн ирц


5. Сэдвийн сан


6. Журнал хэвлэх


7. Ээлжит хичээл


8. Хичээл сонголт


9. Хичээлийн хуваарь


10. Эцэг эхийн холбох хүсэлт


11. Чөлөөний удирдлага


12. Шалгалтын


13. Дэвшилт


14. Төгсөлт


15. Гарын авлага, Материал


16. Асуулгын систем


17. Хоол үйлдвэрлэлийн систем