Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(З-ДБ-40) Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт, сургуулиар


(З-ДБ-41) Төгсөгчдийн ажил эрхлэлт, мэргэжлийн чиглэлээр