Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(З-ДБ-24) Зөвлөл, хорооны гишүүд, сургуулиар