Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(З-ДБ-8.1) ДБСБ-ын санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан суралцагч, төрлөөр


(З-ДБ-8.2) БЗС-ын санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан суралцагч, төрлөөр