Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(А-ДБ-2) Суралцагч, сургалтын төлбөрийн хэлбэрээр


(З-ДБ-8) Суралцагч, сургалтын төлбөрийн хэлбэрээр