Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(А-ДБ-6) Суралцагч, сургалтын хэлбэрээр


(З-ДБ-3) Суралцагч, сургалтын хэлбэр, дамжаагаар