Менежер

– ЕБС

1. Хүний нөөцийн удирдлагын системд ажиллах ерөнхий дараалал


Энэ дэд бүлэгт хүний нөөцийн үндсэн системд ажиллах ерөнхий дараалал, үе шат бүрт хийгдэх үйлдэл, анхаарах зүйлс зэргийн ойлголтыг өгнө.

Мэдээллийн систем дээр ажиллахдаа зөв дарааллыг баримтлах шаардлагатай бөгөөд энэ нь тухайн системийн шийдэл, зүй тогтолтой холбоотой байдаг. Хүний нөөцийн удирдлагын системд ажиллахдаа дараах үндсэн дарааллыг баримтална. Үүнд:

1. Байгууллагын дотоод бүтэц үүсгэх, удирдах

Байгууллагын дотоод бүтэц гэдэг нь тухайн боловсролын байгууллагын дотоод хүний нөөцийн бүрэлдэхүүн хэрхэн бүлэг болгосноор Жишээ нь: Заах аргын нэгдэл, Удирдлагын баг.... гэх мэт

2. Ажлын байр, орон тоо үүсгэх, удирдах

Шинэ хичээлийн жилд шинээр сургалтын албанд хүн нэмж авсан тохиолдолд ажлын байрны шинэ Байгууллагын дотоод бүтэц үүсгэсэн үед ажлын байрууд үүсгэх

3. Хүн ажилд авах, ажилтны хөдөлгөөнийг удирдах

/Ажлын байр сул оронтой тоотой үед /

4.Ажилтны хувийн мэдээлэл бүртгэх, удирдах