Менежер

– ЕБС

6.11 Маягтын нэр: БСХ бусад Х/Зардал


11. Маягтын нэр: БСХ бусад Х/Зардал

2022оны санхүүжих суралцагчийн тоонд үндэслэн нэг хүүхдэд ноогдох батлагдсан зардлын дагуу тооцоолон гаргана.

 * Гарсан нийт бусад хувьсах зардлыг гараас хувь оруулан задалж гаргана.

* Нэг мөрийн хувьд гараас оруулсан хувийн нийт дүн 100% байх шаардлагатайг анхаарна уу!

БСХ бусад Х/Зардал бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

  1. БСХ бусад Х/Зардал цэсийг сонгоно.
  2. Харах/ Шинэчлэх товч дарна.
  3. Талбар бүрт утга оруулж хадгалах үйлдэл хийнэ.

БСХ бусад Х/Зардал бүртгэх үйлдлийг хийхэд дараах алхамчилсан дарааллыг баримтална.

1. БСХ бусад Х/Зардал цэсийг сонгож Харах/ Шинэчлэх товч дарна.

2. Талбар бүрт утга оруулж хадгалах үйлдэл хийнэ.