Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Төгсөгч жагсаалт


Төгсөгч жагсаалт

1. Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системд нэвтэрч ороод төгсөлт нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгож орно.

2. Төгсөгч жагсаалт цэсийг сонгох

Төгсөгчийн жагсаалт нь:

Төгсөгчийн: Нэр, эцэг/ эхийн нэр, төлөв, дипломын дугаар, регистр дугаар, төгссөн хичээлийн жил, төгссөн улирал, сургалтын байгууллага, батлагдаагүй шалтгаан, бүрэлдэхүүн/салбар сургууль, мэргэжлийн чиглэлийн индекс-нэр, мэргэжлийн чиглэлийн индекс-код,  мэргэжлийн чиглэлийн нэр, хөтөлбөр, нийт багц цаг, голч дүн, голч оноо, элсэлтийн хичээлийн жил,төлөвлөгөө, боловсролын түвшин, нас хүйс, сургалтын ачаалал, суралцагчийн төвшин, хичээлийн жил, элсэлтийн төрөл, байршил, сургалтын хэлбэр, иргэншил, шалтгаан (шинээр элссэн,суралцагч төгсгөх,үе шатгүй хөтөлбөрийн суралцагчийн түвшинг ахиулав гэх мэт), үйлдлийн мэдээлэл(iинээр бүртгэх, суралцагч идэвхтэй болгох,үе шатгүй хөтөлбөрийн оюутны түвшинг шилжүүлэх, үе шат шилжүүлэх), өмчийн хэлбэр,хариуцлагын хэлбэр, хэв шинж, эх сурвалж, хуулийн этгээдийн төрөл, сургуулийн ангилал, тушаалын дугаар зэрэг мэдээллийг агуулсан байна.