Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Зөвлөл хорооны жагсаалт,хайлт


Зөвлөл хороо

 

Зөвлөл хороо нь үндсэн хоёр ангилалтай.Үүнд: Жагсаалт хайлт, Хянах самбар гэж ангилна

Жагсаалт хайлт хэсэгт 3 ангилал байна.

 1. Төрөл
 2. Сургалтын байгуулга
 3. Төлөв

1.Төрөл дотор нь:

 • Эрдэмийн зөвлөл
 • Удирдах зөвлөл
 • Захирлын зөвлөл
 • Захиргааны зөвлөл
 • Төгсөлтийн комисс
 • Элсэлтийн комисс
 • Эрдэмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөл
 • Сургалт аргазүйн зөвлөл
 • Үнэлгээний хороо
 • Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл
 • Мэргэжлийн зөвлөл
 • Оюутаны холбоо
 • Хяналтын зөвлөл
 • Оюутаны зөвлөл
 • Өргөдлийн хороо
 • Мэргэжлийн боловсрол,сургалтын магадлан итгэмжлэх комисс гэх мэт байна.

 


2. Сургалтын байгуулага

 

3.Төлөв нь дотроо 3 ангилна.

 • Идэвхтэй
 • Түр зогсоосон
 • Архивлагдсан