Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Арга хэмжээний жагсаалт, хайлт


Арга хэмжээ

Сургалтын байгууллага нь зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний арга хэмжээний үйлдлүүдийг эрдэм шинжилгээ модуль дээр хийнэ.

Үүнд:

  • Арга хэмжээний жагсаалт, хайлт
  • Арга хэмжээний үйлдлүүд

Арга хэмжээний жагсаалт, хайлт

Эрдэм шинжилгээний арга хэмжээний мэдээллийг нэгтгэн харах, хайлт хийх боломжийг олгоно.

Эрдэм шинжилгээний арга хэмжээний жагааалт,хайлт дараах дарааллаар хийнэ.

Үүнд:

  1. Эрдэм шинжилгээ нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Эрдэм шинжилгээний нэгтгэл дэд хэсгээс арга хэмжээг сонгоно.

1. Эрдэм шинжилгээ нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.

2. Эрдэм шинжилгээний нэгтгэл дэд хэсгээс арга хэмжээг сонгоно.

Арга хэмжээний жагсаалт

Арга хэмжээний жагсаалтад сургалтын байгууллагын зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, үзэсгэлэн, өдөрлөг, семинар, хэлцүүлэг зэрэг арга хэмжээний мэдээллүүдийг харуулна.

Арга хэмжээний жагсаалтаас хамрах хүрээ, зохион байгуулсан газрын төрөл, арга хэмжээний төрөл, салбар, бүрэлдэхүүн сургууль, сургалтын нэгж зэрэг олон төрлийн нөхцөл, үзүүлэлт, ангилалаар хайлт хийх, эрэмбэлж харах, мэдээллийг эксел руу гаргаж авах, анализ хийх боломжтой.

NO. ТАЛБАР ТАЙЛБАР ЖИШЭЭ
1 Арга хэмжээний нэр Эрдэм шинжилгээний арга хэмжээний кодыг харуулна. 001
2 Арга хэмжээний код Эрдэм шинжилгээний арга хэмжээний нэрийг харуулна. Эрдэм шинжилгээний бага хурал
3 Зохион байгуулсан газрын төрөл Эрдэм шинжилгээний арга хэмжээг зохион байгуулсан газрын төрлийг харуулна. Дотоод
4 Эхэлсэн огноо Эрдэм шинжилгээний арга хэмжээ эхэлсэн огноог харуулна. 2020/04/10
5 Дууссан огноо Эрдэм шинжилгээний арга хэмжээ дууссан огноог харуулна. 2021/04/11
6 Оролцогчдын тоо Эрдэм шинжилгээний арга хэмжээнд оролцсон оролцогчдын тоог харуулна. 28
7 Хамрах хүрээ Эрдэм шинжилгээний арга хэмжээний хамрах хүрээний мэдээллийг харуулна. Байгууллагын түвшинд
8 Цахим эсэх Эрдэм шинжилгээний арга хэмжээг цахимаар зохион байгуулсан бол тийм гэж харуулна. Тийм
9 Сургалтын байгууллага Арга хэмжээг зохион байгуулсан сургалтын байгууллагыг харуулна. МУИС
10 Салбар, бүрэлдэхүүн сургууль Арга хэмжээг зохион байгуулсан салбар, бүрэлдэхүүн сургуулийг харуулна Хууль зүйн сургууль
11 Сургалтын нэгж Арга хэмжээг зохион байгуулсан сургалтын нэгжийг харуулна. Түүхийн тэнхим