Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Багшийн эрх үүрэг


Багш модулийн эрх үүрэг

Багш модуль нь дараах эрх үүргийн дагуу зохицуулагдана.

БҮЛЭГ МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛДЭЛ АДМИН СБ ХЭРЭГЛЭГЧ СБС ХЭРЭГЛЭГЧ
Жагсаалт, хайлт Багшийн жагсаалт Харах
Хянах самбар Ерөнхий Харах
Тайлан Багшийн тоо, багшийн төрлөөр Харах
Багшийн тоо, боловсролын түвшнээр Харах
Багшийн тоо, заадаг хичээлийн судлагдахуунаар Харах
Багшийн тоо, хэлний чадвараар Харах
Багшийн тоо, сургалтын байгууллага, боловсролын түвшин, багшийн төрлөөр Харах
Багшийн тоо, сургалтын байгууллага, заадаг судлагдахуун, багшийн төрлөөр Харах
Багшийн тоо, сургалтын байгууллага, хэлний чадвараар Харах
Багшийн тоо, ажилтны төрөл, ажлын ачааллын төрлөөр Харах
Багшийн тоо, багшийн төрөл, үндсэн сургуулиар Харах
Багшийн тоо, сургалтын байгууллага, иргэншил, хүйсээр Харах
Багшийн тоо, багшийн төрөл, заадаг хичээлийн төрлөөр Харах
Үйлдэл Багш Багш нэмэх
Багшийн профайл
Үндсэн мэдээлэл засах
Заадаг хичээл нэмэх
Багшийн шалгалт нэмэх
Удирддаг дадлага ажил нэмэх
Багш хасах

 

Админ - Системийн админ
СБ хэрэглэгч - Сургалтын байгууллагын хэрэглэгч
СБС хэрэглэгч - Салбар, бүрэлдэхүүн сургуулийн хэрэглэгч