Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Багшийн тайлан


                         Багшийн тайлан

Багшийн тайлан нь багшийн мэдээлэл дээр дэлгэрэнгүй комплекс анализ хийх боломжийг олгох ба цаг хугацааны давтамжтай мэдээлэл хадгалах дата агуулахтай холбогдож ажиллана.

Тайлантай ажиллах талаар ерөнхий ойлголтыг тайлантай ажиллах хэсгээс харна уу.

 

Тайлангийн мэдээлэл

ТАЙЛАН ТАЙЛБАР
Багшийн тоо боловсролын түвшингээр Багшийг боловсролын түвшингээр нь бүлэглэн гаргана
Багшийн тоо багшийн төрлөөр Багшийг багшийн төрлөөр бүлэглэн гаргана