Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Багшийн хянах самбар


                          Багшийн хянах самбар

Багшийн хянах самбар нь тухайн сургалтын байгууллагын багшийн real-time мэдээлэл дээр хяналт, шинжилгээ хийх боломжийг олгоно.

Хянах самбартай ажиллах талаар ерөнхий ойлголтыг хянах самбартай ажиллах хэсгээс харна уу.

 

Анализийн мэдээлэл

АНАЛИЗ ТАЙЛБАР
Нийт багшийн тоо (Албан тушаалаар) Нийт багшийн тоог албан тушаалаар нь бүлэглэн тоолно.
Багшийн тоо (Салбар, бүрэлдэхүүн сургуулиар) Нийт багшийн тоог салбар, бүрэлдэхүүн сургуулиар нь бүлэглэн тоолно.
Багшийн боловсролын түвшин Нийт багшийн тоог боловсролын дээд түвшингээр нь бүлэглэн тоолно.
Нийт багшийн тоо (ажлын харилцаагаар) Нийт багшийн тоог ажлын харилцаагаар нь бүлэглэн тоолно.