Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Багшийн үйлдлүүд


Багшийн үйлдлүүд


                      Багшийн үйлдлүүд

Багшийн мэдээллийн өөрчлөлт, шинээр үүсгэх, устгах,... зэрэг үйлдлүүдийг тухайн хэрэглэгчид зөвшөөрөгдсөн эрхийн дагуу хийж болно.

Багш дээр дараах үйлдлүүдийг хийж болно.

Үүнд:

 • Багш бүртгэх
 • Багшийн мэдээлэлтэй ажиллах
 • Багш хасах

Багшийн бүртгэлийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг багшийн мэдээллийн тайлбар хэсгээс харна уу.

Мэдээлэл нэмэх, өөрчлөх, засах болон бусад үйлдэлтэй холбоотой эрх үүргийн зөвшөөрлийг эрх үүрэг хэсгээс харна уу.

Багш бүртгэх

Багш бүртгэх үйлдэл нь системд нэвтэрсэн сургалтын байгууллагын хэрэглэгч өөрийн байгууллага дээр шинэ багш нэмэх үйлдэл юм.

Өмнөх нөхцөл

Багш нэмэх үйлдэл хийхээс өмнө дараах нөхцөл биелсэн байх шаардлагатай.

Үүнд:

 • Салбар, бүрэлдэхүүн сургууль үүссэн байх, төлөв нь идэвхтэй байх
 • Сургалт, судалгааны нэгж үүссэн байх, төлөв нь идэвхтэй байх

Багш бүртгэх дараалал

Шинэ багш бүртгэх үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ.

Үүнд:

 1. Багш ерөнхий цэсийг сонгоно.
 2. Багшийн дэд хэсгээс жагсаалтийг сонгоно.
 3. Цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах Багш нэмэх товчийг дарна.
 4. Багшлах хүн сонгоно.
 5. Багш нэмэх цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Шинэ багш бүртгэх үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

 1. Багш ерөнхий цэсийг сонгоно.

 1. Багшийн дэд хэсгээс жагсаалтийг сонгоно.

 1. Цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах Багш нэмэх товчийг дарна.

 1. Багшлах хүн сонгоно.

 1. Багш нэмэх цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Багш бүртгэх мэдээллийн тайлбар

Үйлдлийн мэдээлэл

Ямар нэгэн үйл ажиллагааг систем дээр үйлдлээр бүртгэнэ. Үйлдэл нь үйлдэл, шалтгаан, үйлдлийн огноо, өөрлөлтийн дугаар, үйлдэл хийж буй хэрэглэгч, өөрчлөлтийн системийн огноо зэргээс бүрдэнэ. Үйлдлийн мэдээлэл нь дараа нь ямар шалтгаанаар, хэзээ, ямар хүн энэ үйлдлийг хийсэн гэдэг түүхийг харуулахад ашиглана.

2021 - 2022 © Боловсрол шинжлэх ухааны яам.
NO. ТАЛБАР ТАЙЛБАР ЖИШЭЭ
1. Үйлдэл Үйлдлийн төрлийг сонгоно. Шинэ ажилтан
2.