Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Багшийн жагсаалт хайлт


Багшийн жагсаалт, хайлт


                                   Багшийн жагсаалт

Багшийн жагсаалтад нийт ажиллаж байгаа болон идэвхгүй төлөвтэй ажилчдын мэдээллийг харуулна.

Багшийн жагсаалтаас багшийн төрөл, хүйс, үндсэн сургууль, төлөв, сургалтын нэгж, бүтэн цагийн/цагийн, зөвлөх удирдагч багш эсэх, ажилтны төрөл, иргэншил зэрэг олон төрлийн нөхцөл, үзүүлэлт, ангилалаар хайлт хийж мэдээллийг харах боломжтой.

NO. ТАЛБАР ТАЙЛБАР ЖИШЭЭ
1. Нэр Багшийн нэрийн мэдээллийг харуулна. Дорж
2. Овог Багшийн овгийн мэдээллийг харуулна. Бат
3. Регистр Багшийн регистрийн мэдээллийг харуулна. АА00112233
4. Хүйс Хүйсийн мэдээллийг харуулна. Эрэгтэй
5. Багшийн код Сургалтын байгууллагаас багшийг давхцахгүй байдлаар кодлосон кодын мэдээллийг харуулна. INS 001
6. Багшийн төрөл Багшийн албан тушаалын төрлийг харуулна. Ахлах багш
7. Боловсролын түвшин Багшийн эзэмшсэн боловсролын түвшнийг харуулна. Бакалавр
8. Ажилтны төрөл Багшийн ажил эрхлэлтийн төрлийн мэдээллийг харуулна. Үндсэн багш
9. Үндсэн сургууль Багшийн харьяалагдах салбар, бүрэлдэхүүн сургуулийг харуулна. Хэрэв хэд, хэдэн сургуульд харьяалагдаж хичээл заадаг бол үндсэн сургуулийг нь харуулна. Бизнесийн сургууль
10. Сургалтын нэгж Багшийн харьяалагдах тэнхим, профессорын баг зэрэг үндсэн харьяалагдах нэгжийг харуулна. Санхүүгийн тэнхим
11. Бүтэн цагийн/Цагийн Ажил эрхлэлт нь хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсаны дагуу бүтэн цагийн ачаалалтай бол бүтэн цагийг, цагаар бол цагийн ажил эрхлэлттэй гэдгийг харуулна. Бүтэн цагийн
12. Зөвлөх/Удирдагч багш эсэх Багш нь зөвлөх эсвэл димпломын ажлын удирдагч багш бол тийм гэж харуулна. Тийм
13. Иргэншил Багшийн иргэншлийн мэдээллийг харуулна. Монгол
14. Төлөв Багшийн төлвийн мэдээллийг харуулна.Идэвхтэй – Багшийн бүртгэлийг бусад хэсгийн бүртгэлд ашиглах боломжтой байна. Багш идэвхтэй ажиллаж байгааг илэрхийлнэ. Идэвхгүй – Хэрэв багшийн бүртгэлийн төлөв идэвхгүй бол багшийн бүртгэлийг бусад хэсгийн бүртгэлд ашиглах боломжгүй байна. Мөн багшийн бүртгэлийг ямар нэг бүртгэлд ашигласан бол багш хасах үйлдэл хийх боломжгүй зөвхөн төлвийг идэвхгүй болгоно. Ажлын харилцаа цуцлах тохиолдолд автоматаар идэвхгүй төлөвт шилжинэ. Нэгэнт бүртгэсэн бөгөөд идэвхгүй төлөвт байгаа багшийг дахин багш нэмэх үйлдлээр бүртгэх боломжгүй
2021 - 2022 © Боловсрол шинжлэх ухааны яам.