Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Багшийн ерөнхий


 Багш модуль

Суралцагчдад хичээл заах, шалгалт авах, дадлага ажлыг нь удирдах болон суралцагчийн тухайн хөтөлбөр дээр зөвлөх багшаар ажиллах хүнийг багш модуль дээр бүртгэж зохион байгуулна.

ДБУМС-ийн багшийн модуль нь дараах бүртгэлээс бүрдэнэ.

Үүнд

  • Жагсаалт, хайлт
  • Үйлдэл
  • Хянах самбар
  • Тайлан
  • Эрх үүрэг
  • Багшийн процесс