Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Эрх үүрэг


Ажилтан модулийн эрх үүрэг

Ажилтан модуль нь дараах эрх үүргийн дагуу зохицуулагдана.

БҮЛЭГ МЭДЭЭЛЭЛ ҮЙЛДЭЛ АДМИН СБ ХЭРЭГЛЭГЧ СБС ХЭРЭГЛЭГЧ
Жагсаалт, хайлт Ажилтны жагсаалт Харах
Хянах самбар Ерөнхий Харах
Тайлан Ажиллагчид, албан тушаал, хүйсээр Харах
Удирдах ажилтан, үндсэн багш Харах
Ажилтны тоо, ажлын ангилал, хүйсээр Харах
Удирдах ажилтан, багшийн шилжилт хөдөлгөөн Харах
Үйлдэл Ажилтан Ажилтан нэмэх
Ажилтны профайл
Ажилтны мэдээлэл засах
Ажилтан хасах

 

Админ - Системийн админ
СБ хэрэглэгч - Сургалтын байгууллагын хэрэглэгч
СБС хэрэглэгч - Салбар, бүрэлдэхүүн сургуулийн хэрэглэгч