Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Ажилтны жагсаалт хайлт


Ажилтны жагсаалт, хайлт

Ажилтны мэдээллийг нэгтгэн харах, хайлт хийх боломжийг олгоно.

Жагсаалт, хайлттай ажиллах талаар ерөнхий ойлголтыг жагсаалт, хайлттай ажиллах хэсгээс харна уу.

Ажилтны жагсаалт

Ажилтны жагсаалтад нийт ажиллаж байгаа, чөлөө авсан, түр зогсоосон, идэвхгүй төлөвтэй ажилчдын мэдээллийг харуулна.

Ажилтны жагсаалтаас сургалтын байгууллага, хүйс, салбар, бүрэлдэхүүн сургууль, үндсэн эсэх, албан тушаалын ангилал, стастистик ангилал, удирдан ажилтан эсэх, цалинжих хэлбэр, үндсэн цалин эсэх, ажилтны түвшин, ҮЭ-ний гишүүн эсэх, ажлын харилцаа, бүтэн/цагийн ажилтан, төлөв, байнгын/түр зэрэг олон төрлийн нөхцөл, үзүүлэлт, ангилалаар хайлт хийж мэдээллийг харах боломжтой.

NO. ТАЛБАР ТАЙЛБАР ЖИШЭЭ
1. Нэр Ажилтны нэр Дорж
2. Эцэг/эхийн нэр Ажилтны эцэг, эхийн нэр Бат
3. Регистрийн дугаар Ажилтны регистрийн дугаар АА00112233
4. Хүйс Ажилтны хүйс Эрэгтэй
5. Албан тушаал Ажилтны албан тушаалын нэрийг харуулна. Хэл шинжлэлийн багш
6. Ажилтны түвшин Ажилтны албан тушаалын түвшинг харуулна. Гүйцэтгэх ажилтан
7. Ажиллаж эхэлсэн огноо Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж ажилд анх орсон огноог оруулна. 2018/10/01
8. Төлөв Ажилтны ажиллаж байгаа төлөвийг харуулна. Ажиллаж байгаа
9. Бүтэн цагийн/Цагийн Ажил эрхлэлт нь бүтэн цагийн ачаалалтай, цагийн ажил эрхлэлттэй эсэхийг харуулна. Бүтэн цагийн
10. Албан тушаалын ангилал Албан тушаалын ангилалыг харуулна. Эрх зүйч
11. Статистик ангилал Статистик тайланд орж буй ангилалыг харуулна. Бусад ажилтан
12. Үндсэн цалин эсэх Үндсэн цалин эсэх мэдээллийг харуулна. Тийм
13. Цалинжих хэлбэр Шууд тогтоосон болон цалингийн сүлжээгээр ажиллаж буй эсэх мэдээллийг харуулна. Цалингийн сүлжээгээр тогтоосон
14. Үндсэн цалин Хөдөлмөрийн гэрээнд тусгагдсан ажилтны цалингийн хэмжээг харуулна. 2,560,000
15. Байнгын/Түр Ажил эрхлэлт нь байнгын болон түр эсэхийг харуулна.) Байнгын ажил
16. Сургалтын нэгж Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын зохион байгуулалтын аль үндсэн нэгжид харъяа
2021 - 2022 © Боловсрол шинжлэх ухааны яам.