Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Ерөнхий


Ажилтан модуль

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад удирдах, гүйцэтгэх, туслах ажилтнаар үндсэн болон гэрээтээр ажиллаж байгаа хүнийг ажилтан модуль дээр бүртгэж зохион байгуулна.

ДБУМС-ийн ажилтны модуль нь дараах бүртгэлээс бүрдэнэ.

Үүнд

  • Жагсаалт, хайлт
  • Үйлдэл
  • Хянах самбар
  • Тайлан
  • Эрх үүрэг
  • Ажилтны процесс