Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Ажилтны тайлан


Ажилтны тайлан

Ажилтны тайлан нь ажилтны мэдээлэл дээр дэлгэрэнгүй комплекс анализ хийх боломжийг олгох ба цаг хугацааны давтамжтай мэдээлэл хадгалах дата агуулахтай холбогдож ажиллана.

Тайлантай ажиллах талаар ерөнхий ойлголтыг тайлантай ажиллах хэсгээс харна уу.

 

Тайлангийн мэдээлэл

ТАЙЛАН ТАЙЛБАР
Ажилтны тоо ажлын ангилал, хүйсээр Ажилтныг ажлын ангилал, хүйсээр бүлэглэн гаргана
Ажилтны тоо албан тушаал, хүйсээр Ажилтныг албан тушаал, хүйсээр бүлэглэн гаргана
Удирдах ажилтан, үндсэн багш Удирдах ажилтныг албан тушаал, боловсролын түвшин, эрдмийн зэрэг, ажилласан жил, нас, мэргэжлийн чиглэл, шагнал, мэргэжил дээшлүүлэлтээр нь бүлэглэн гаргана
Удирдах ажилтан, багшийн шилжилт хөдөлгөөн Удирдах ажилтныг шилжилт хөдөлгөөний хэлбэрээр нь бүлэглэн гаргана